Công ty Cây Xanh, Cây Cảnh Đại Xuân. Hotline (24/7) 0936.088.238
Trang chủ » Cây Xanh Ngoại Thất

Bán Cây Hoa Mua Úc

Mua úc, Mong Úc Hay Sim úc 

Là Loại Hoa Cực đẹp họ nhà cây Mong tại Việt Nam nhưng có là hoa dạng chùm và rất dầy hoa. Hoa Mua úc có hoa vào mùa hè và kéo dài đến 4-5 tháng,